Deklaracja udziału w zajęciach MDK
PÓŁKOLONIE Z MDK - LATO 2016

  MENU


    
 
 

  Super Młodzik

Wzór wniosku na odznakę 'Super Młodzik'

REGULAMIN Wyrózniających sie uczestników zajęc MDK

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Laury "Mały Super Młodzik", "Super Młodzik" i "Lider MDK" jest wyrazem uznania Rady Pedagogicznej i społeczności Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy za wybitne osiągnięcia uczestnika zajęć stałych placówki, wyróżniające go na tle innych i stanowiące inspiracje dla pozostałych uczestników.

§ 2

Celem odznak jest:

 • propagowanie różnych form spędzania wolnego czasu w Młodzieżowym Domu Kultury,
 • promowanie pozytywnych cech charakteru: pilności, pracowitości i aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy pełnym wykorzystywaniu możliwości placówki,
 • tworzenie rytuału i obrzędowości w placówce, dzięki której dokonuje się integracja poszczególnych pracowni tematycznych.

§ 3

Zdobywanie laurów "Mały Super Młodzik", "Super Młodzik" i "Lider MDK" propaguje i realizuje Rada Pedagogiczna placówki, która uchwala regulaminy, wzory poszczególnych odznak, opiniuje i zatwierdza wnioski poszczególnych podmiotów placówki, nadaje uroczystemu wręczeniu odznak odpowiedniego splendoru i oprawy.

§ 4

Ustanawia się następujące laury w Młodzieżowym Domu Kultury:

 1. "Mały Super Młodzik" (I, II i III stopnia) – wzór odznaki  stanowi załącznik nr 1.
 2. "Super Młodzik" – wzór odznaki  stanowi załącznik nr 2.
 3. "Lider MDK" – wzór grawertonu  stanowi załącznik nr 3.

II. Odznaka "Mały Super Młodzik"

§ 5

Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek dziecka od 7 do 12 la.
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 2 lat.
 3. Bardzo dobra frekwencja, bez nieobecności nieusprawiedliwionych.
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki na zewnątrz (konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, wystawy, turnieje, pokazy, itp.) na szczeblu minimum powiatowym.
 5. Aktywne uczestnictwo oraz koleżeńska postawa na zajęciach: grupy, koła, zespołu wykazane w opinii nauczyciela – instruktora.
 6. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, wpłaty na Komitet Rodzicielski MDK…
 7. Udział w dowolnej formie w realizowanym przez placówkę programie wychowawczym.

§ 6

Odznaka zostaje przyznana uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela – instruktora z pisemnym uzasadnieniem.

Pisemny wniosek należy złożyć do dyrektora placówki na 7 dni przed datą Rady Pedagogicznej podejmującej uchwałę o przyznaniu odznaki.

§ 7

Stopnie odznaki można zdobywać trzykrotnie, ale tylko raz w jednym roku szkolnym.

§ 8

Odznaka zdobyta po raz pierwszy ozdobiona jest jedną różyczką, odznaka zdobyta po raz drugi ozdobiona jest dwiema różyczkami, a po raz trzeci trzema różyczkami.

§ 9

Odznaka powinna być wręczona uroczyście, a fakt zdobycia odnotowany na stronie internetowej MDK.

 

III. Odznaka „Super Młodzik”

§ 10

Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek uczestnika zajęć powyżej 12 lat,
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 3 lat,
 3. Bardzo dobra frekwencja, bez nieobecności nieusprawiedliwionych,
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki i osiągnięcia na zewnątrz (konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, wystawy, turnieje, pokazy, itp.) na szczeblu minimum wojewódzkim.
 5. Aktywne uczestnictwo oraz koleżeńska postawa na zajęciach: grupy, koła, zespołu wykazane w opinii nauczyciela – instruktora.
 6. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, wpłaty na Komitet Rodzicielski MDK…
 7. Aktywny udział w dowolnej formie w realizowanym w placówce programie wychowawczym.
 8. Pozytywna opinia wniosku wydana przez Radę Aktywnej Młodzieży w placówce.

§ 11

 1. Odznaka zostaje przyznana uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela – instruktora lub innego podmiotu w placówce, z pisemnym uzasadnieniem.
 2. Pisemny wniosek, wraz z pozytywną opinią Rady Aktywnej Młodzieży MDK należy złożyć do dyrektora placówki na 7 dni przed datą Rady Pedagogicznej podejmującej uchwałą o przyznaniu odznaki.
 3. Pisemny wniosek podlega głosowaniu. Kandydatura zostaje zatwierdzona wówczas gdy „za” głosowało 50% + 1 członków Rady Pedagogicznej

§ 12

Odznakę można zdobywać tylko raz.

§ 13

 1. Odznaka powinna być wręczona przez dyrektora placówki na uroczystym zakończeniu roku oświatowego w MDK.
 2.  Fakt zdobycia odznaki powinien być odnotowany na stronie internetowej MDK.
 3. Zdjęcia laureatów odznaki w danym roku oświatowym powinny być eksponowane w hollu placówki.

§ 14

 1. Nagrodzony otrzymuje dyplom, odznakę w etui, legitymację ze zdjęciem i nagrodę rzeczową.
 2. Nagrodę rzeczową funduje Komitet Rodzicielski MDK na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Legitymacja upoważnia bezterminowo do wolnych wstępów na wszystkie imprezy organizowane przez MDK. Wolny wstęp na widownię i zwolnienie z akredytacji (wpisowego) dla uczestnika imprezy.

§ 15

Legitymacja odznaki zawiera numer kolejny „łamany” przez rok, w którym została wydana. Obowiązuje kolejność numerów odznak zgodnie z prowadzoną ewidencją uhonorowanych odznaką „Super Młodzik”

 

IV.  Laur "Lider MDK"

 § 16

 Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek uczestnika zajęć powyżej 16 lat,
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 3 lat,
 3. Wyróżniająca Lidera w społeczności postawa moralna i takie cechy charakteru, które stanowią wzór do naśladowania dla innych uczestników MDK,
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki i powszechnie znane w społeczności osiągnięcia na konkursach, przeglądach, wystawach, na szczeblu minimum ogólnopolskim.
 5. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, wpłaty na Komitet Rodzicielski MDK…
 6. Aktywny udział w dowolnej formie w realizowanym w placówce programie wychowawczym i profilaktycznym.
 7. Pozytywna opinia wniosku wydana przez Radę Aktywnej Młodzieży i Komitetu Rodzicielskiego w placówce.

§ 17

Laur „Lidera” zostaje przyznany uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek dyrektora placówki z pisemnym uzasadnieniem.

§ 18

Laur „Lidera MDK” można zdobywać tylko raz.

§ 19

 1. Laur „Lidera MDK” powinien być wręczony przez dyrektora placówki na uroczystym zakończeniu roku oświatowego w MDK.
 2.  Fakt zdobycia lauru powinien być odnotowany na stronie internetowej MDK.
 3. Zdjęcia laureatów lauru w danym doku oświatowym powinny być eksponowane w hollu placówki.

§ 20

 1. Nagrodzony otrzymuje dyplom, grawerton i nagrodę rzeczową.
 2. Nagrodę rzeczową funduje Komitet Rodzicielski MDK na wniosek dyrektora MDK.

 

V. Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy w dniu 01.04.2010 i obowiązuje od dnia 01.04.2010 r.


Copyright © 2009-2020 MDK Świdnica
created by Zbigniew Brożbar Grupa BRONET
polityka plików cookie

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz na tej stronie. Zamknij